Mapa witryny          About          Kontakt          Twitter   Facebook   LinkedIn   RSSOcena OBS z ekg

 Zaburzenia oddychania podczas snu (obturacyjny bezdech senny, centralny bezdech senny, zaburzenia typu Cheyene-Stokes’a) są powiązane ze schorzeniami sercowymi. Dane kliniczne dokumentują występowanie bezdechów w wybranych grupach klinicznych, np. przy nadciśnieniu opornym na leki, udarach, zastoinowej niewydolności serca, nadciśnieniu tętniczym, chorobie wieńcowej.

Obturacyjny bezdech senny jest typowym efektem częściowego lub całkowitego zamknięcia drogi przepływu powietrza przez krtań. Potencjalnie największe prawdopodobieństwa występowania OBS występuje u osób otyłych, z dużym obwodem kołnierzyka oraz o anatomicznie cofniętym podbródku. Zamknięcie drogi przepływu powoduje wybudzenie i przywrócenie możliwości przepływu powietrza przez krtań. Z tym wysiłkiem związany jest niewielki skok wartości HR oraz ciśnienia tętniczego. Cykl wybudzania i ponownego zapadania w sen może powtarzać się do 50 razy na godzinę!

Jaki ma to wpływ na czynność układu sercowo-naczyniowego?

Ujemne ciśnienie płucne, niedotlenienie oraz zwiększone ciśnienie w tętnicy płucnej, wywołane przez OBS, zmniejszają kurczliwość mięśnia sercowego oraz frakcję wyrzutową. Dodatkowo do skoków HR oraz ciśnienia, OBS wyzwala również napięcie układu współczulnego i zwiększa napięcie naczyń, co w efekcie prowadzi do nadciśnienia. Przerywanie snu prowadzi także do zwiększonego ogólnego zmęczenia, które w dłuższym czasie dodatkowo negatywnie wpływa na organizm, w tym na stan układu sercowo-naczyniowego.

Monitorowanie bezdechu w czasie 24 godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera.

Jak się obecnie diagnozuje bezdech?

Obecnie bezdech senny diagnozowany jest w badaniu polisomnograficznym lub w tzw. pracowni snu. Rejestrowanych jest wiele parametrów obrazujących okresy bezdechu. Na podstawie badania wyznaczany jest wskaźnik bezdechu AHI (Apnoea/Hypopnea Index) 

Jak się to robi za pomocą Lifesceen Apnoea?

Okresu bezdechu wyznaczane są na podstawie specjalnego algorytmu z standardowej rejestracji ambulatoryjnej EKG. Nie jest wymagany specjalny osprzęt lub podłączenia.

Algorytm:
 - wyznaczenie fali oddechu ze zmian amplitudy zespołów QRS
 - analiza zmian odstępu RR powiązanego z czynnością oddychania i bezdechem
 - analiza widma mocy sygnału zmienności rytmu serca

Na podstawie znalezionych epizodów bezdechu wyznaczany jest skorelowany wskaźnik AHI,  a także trendy prawdopodobieństwa wystąpienia bezdechu. Okres badania może obejmować od jednego okresu snu aż do całego tygodnia ciągłej rejestracji.

Analiza bezdechu programem Lifescreen Apnoea:

1. Przeglądamy badanie jak zwykłe badanie holterowskie EKG.
2. Określamy okres(y) snu dla badania.
3. Odnosimy znalezione okresy bezdechu do tachogramu RR i zapisu EKG.

Epizody bezdechu wyznaczane są z rozdzielczością 1 minutową. Dla łatwiejszej identyfikacji występowania bezdechu, przedziały czasu dla których prawdopodobieństwo wystąpienia bezdechu jest większe niż 50% wyróżniane są na czerwono. Tachogram RR, z tego samego fragmentu badania jak trend prawdopodobieństwa bezdechu, pomaga zobrazować cykliczne zmiany odstępów RR związane z bezdechem.

4. Opracowujemy opis badania i raport.

Raport zawiera: liczbę okresów snu, całkowity czas trwania okresów snu, średnią wartość wskaźnika Est. AHI, największą wartość Est. AHI dla poszczególnych okresów snu, klasyfikację wyniku badania.

Istotną zaletą metody holterowskiej oceny bezdechów jest możliwość łatwego monitorowania pacjenta w warunkach ambulatoryjnych nawet do 7 dni!


Siedziba firmy i serwisu
ul. Renesansowa 5a
01-905 Warszawa
lub skorzystaj z Google Maps
Dane kontaktowe
reymed@reymed.pl
tel. +48 22 877 55 44
fax +48 22 877 55 46
Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. - kapitał zakładowy 605'000,0 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000132038 - REGON 017298377 - NIP 527-23-43-030 - BDO 000013648
Projekt i wykonanie: InforpolNET